شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع وابسته در خراسان

شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی جهانگردی و صنایع وابسته در خراسان و کسب مقام اول در بخش گروه نوازی موسیقی نواحی توسط گروه موسیقی سلوک – ایران – خراسان –شهر مشهد سال های ۱۳۸۲

عکس های کنسرت